مسابقه ملی دانش مغز کشوری

مرحله نهایی کشوری مسابقه ۲۰۱۸

نمایندگان ایران در مسابقات جهانی ۲۰۱۶

ایران رتبه چهارم مسابقه جهانی ۲۰۱۸

نمایندگان ایران در مسابقات جهانی ۲۰۱۷